Corvino

12 tekstów – auto­rem jest Cor­vi­no.

Doszedłem na szczyt. Pa­miętam gdy ja­ko małe dziec­ko siadałem do nauki, a ze mną siadała mo­ja ma­ma. Swoją cier­pli­wością, wy­rozu­miałością, wspar­ciem i miłością...zaw­sze po­magała. To dzięki niej jes­tem te­raz tu­taj, dziękuję ci [...] — czytaj całość

myśl • 22 maja 2012, 21:20

Dziękuję Aniołom, że przyszły z po­mocą be­zin­te­resowną, gdy była niezbędna. 

myśl • 9 maja 2012, 21:51

Płakać gdy dusza płacze nad tym jak bar­dzo cię prag­nie, a zjed­noczyć się nie może. 

myśl • 5 maja 2012, 14:50

Smut­no mi gdy czuję jak się od siebie od­da­lamy. A smu­tek tyl­ko się pogłębia gdy widzę, że tyl­ko ja wy­ciągam dłonie.. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 1 maja 2012, 17:14

To straszne gdy córka za­miast kochać matkę pa­nicznie się jej boi. Strach, a sza­cunek to nie to sa­mo. Bar­dzo się boję.. 

myśl
zebrała 13 fiszek • 30 kwietnia 2012, 14:28

Wiesz po czym wiem, że kocham? Bo z całej siły pragnę Cię chro­nić, wspierać i zaw­sze być po Two­jej stro­nie, na­wet gdy wiem, że nie masz racji. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 28 kwietnia 2012, 18:42

Kiedyś gdzieś usłyszałam, by nie od­bierać ludziom os­tatniej ich nadziei bo stworzy się bes­tię. Ma­mo...stworzyłaś Monstrum. 

myśl
zebrała 9 fiszek • 26 kwietnia 2012, 20:28

Pod światło wiele wi­dać. Na­pisa­ne na kar­tce i za­malo­wane czar­nym tuszem słowa...są wi­doczne. Czy kłam­stwo pod światłem też będzie widoczne? 

myśl
zebrała 9 fiszek • 25 kwietnia 2012, 19:46

Bądź sil­na i wal­cz! Po­każ jak wiele masz od­wa­gi i ile pot­ra­fisz zro­bić dla swo­jej Miłości! 

myśl
zebrała 6 fiszek • 24 kwietnia 2012, 22:13

Jak często miewasz na­pady nieok­reślo­nego smut­ku, pa­niki? Lęk o przyszłość, sa­mot­ność, strach przed od­rzu­ceniem, bra­kiem ak­ceptac­ji, ignorancja.

Sie­dzisz i płaczesz, a smu­tek rośnie i płacz du­si cię jeszcze bar­dziej gdy przem­knie ta jed­na myśl: nie ma ra­mion, które by mnie objęły, wsparcia... 

myśl
zebrała 3 fiszki • 23 kwietnia 2012, 20:44

Corvino

5w4 The Gits - Second Skin Odtwórz

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Corvino

Użytkownicy
B C D
Kalendarz
Aktywność